Pravidlá ochrany osobných údajov

 

Naša spoločnosť MŠ-SK, s.r.o. si uvedomuje, že v súvislosti s prevádzkovaním webových stránok www.mssyle.sk dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov, a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. V súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“) a s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania vašich osobných údajov.

 

 1. Základné pojmy

 

Prevádzkovateľ

Spoločnosť MŠ-SK, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 26, 010 01 Žilina, IČO: 46848771, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 12033/L ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.msstyle.sk (ďalej ako „webové stránky“ alebo „e-shop“).

 

Ako prevádzkovateľ webových stránok postupujeme pri spracovaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom.

Vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemáme povinnosť v zmysle § 44 Zákona stanoviť zodpovednú osobu. Pokiaľ máte ako dotknutá osoba akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, napíšte nám na e-mailovú adresu: senkarova@azet.sk volajte na číslo: 0907 807 881, alebo nás navštívte osobne na vyššie uvedenej adrese nášho sídla.

 

Dotknutá osoba

Každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údajne prevádzkovateľ spracúva. Pre účely týchto pravidiel ochrany osobných údajov je ňou každý

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR.

 

Osobné údaje

Akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, t. j. dotknutej osoby.

 

Spracúvanie osobných údajov

Operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.  

 

 1. Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je ustanovený); účel spracúvania osobných údajov; zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov; poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje, čas platnosti súhlasu alebo oznámenie, ktorý právny predpis ukladá povinnosť osobné údaje poskytnúť; tretie strany, ak im majú byť osobné údaje poskytnuté; okruh príjemcov, ak im majú byť osobné údaje sprístupnené; forma zverejnenia osobných údajov, ak majú byť osobné údaje zverejnené; tretie krajiny, ak sa má uskutočniť prenos osobných údajov do týchto krajín,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal vaše osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe vášho súhlasu.

Uvedenú žiadosť alebo informácie o úniku osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom môžete adresovať prevádzkovateľovi, na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: 0907 807 881, resp. na elektronickej adrese: senkarova@azet.sk.

 

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo, aby vám prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak prevádzkovateľ vaše osobné údaje spracúva, máte právo získať k nim prístup a ďalšie informácie o účele spracúvania vašich osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, o tom, komu boli alebo majú byť vaše osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaní o primeraných zárukách vyžadovaných zákonom, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať opravu vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás, existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa človeka, predovšetkým súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom. V týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť vám vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť vám osobné údaje vami požadovaným spôsobom. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

 

Právo na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie vašich neúplných osobných údajov.                                                  

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, ak prevádzkovateľ vykonáva profilovanie alebo spracúva vaše osobné údaje na týchto právnych základoch:

 1. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.       

                                                          

Právo na výmaz osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak požiadate prevádzkovateľa o vymazanie vašich osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný ich vymazať v týchto prípadoch:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. odvoláte súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ Vaše osobné údajov spracúva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. budete namietať spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym poriadkom,
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1. Zákona. Ak prevádzkovateľ zverejnil vaše osobné údaje a je povinný ich na základe vyššie uvedených podmienok vymazať, má zároveň povinnosť vzhľadom na dostupnú technológiu a náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

 

Prevádzkovateľ nemá povinnosť zmazať vaše osobné údaje, ak sú potrebné

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 5. na uplatnenie právneho nároku.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie vašich osobných údajov, ak

 1. namietate správnosť vašich osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov na dobu overenia ich správnosti,
 2. spracúvanie vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich vy na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. namietate spracúvanie osobných údajov;
 5. prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Prevádzkovateľ je povinný vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi (každý, komu sa poskytli vaše osobné údaje) opravu vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak to požadujete, prevádzkovateľ vás o týchto príjemcoch informuje.                                                               

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zároveň máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami (t. j. elektronicky), pričom osobné údaje sa spracúvajú buď

 1. na základe vášho súhlasu,
 2. alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe vašej žiadosti. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. Uplatnením práva na prenosnosť nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.                                          

 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

V prípade, že by ste boli priamo dotknutí na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov máte podľa § 100 Zákona právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona. Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom webovom sídle. Návrh na začatie konania musí obsahovať dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu a kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva u prevádzkovateľa (právo na prístup k osobným údajom, právo požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov), ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva.

Vyššie uvedené práva (okrem práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov) možno e-mailom alebo písomne poštou uplatniť u prevádzkovateľa, ktorý vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Prevádzkovateľovi takisto možno oznámiť únik osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na:

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

 

alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.

 

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

 1. Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

 

 1. Účely spracúvania osobných údajov: 
 • predaj tovaru, vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, uplatňovanie zodpovednosti za vady predaných výrobkov  (vyplývajúce z plnenia zmluvy).

 

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov:

 • meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa.

 

3. Právny základ spracúvania osobných údajov:  

 1. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR - spracúvanie osobných údajov v uvedenom rozsahu je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy realizovanej prostredníctvom e-shopu, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba ako kupujúci, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 2. článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie osobných údajov v uvedenom rozsahu je nevyhnutné podľa osobitných predpisov alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.  Ide najmä o:
 • zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 
 1.  
 2.  
 3. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie osobných údajov v uvedenom rozsahu je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne na uplatňovanie právnych nárokov prevádzkovateľa súdnou cestou, napr. práva na náhradu škody.

 

 1.  
 2.  
 3. Doba uchovávania osobných údajov:
 • účtovné doklady prevádzkovateľ uchováva 10 rokov,
 • registračné údaje na e-shope prevádzkovateľ uchováva počas realizácie kúpnej zmluvy a počas trvania záručnej doby, ktorá je 2 roky od prevzatia tovaru.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov:
 • prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje za účelom spracovania účtovných dokladov spoločnosti
 • Aldos, s.r.o., so sídlom Jánošíkova 8494/15D, Žilina 010 01 prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje za účelom doručenia objednaného tovaru spoločnosti Slovenská Pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 1.
 • prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje za účelom prevádzkovania webových stránok poskytovateľovi webhostingu spoločnosti Websupport, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava,
 • prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje za účelom servisu a údržby webových stránok poskytovateľovi IT služieb Miroslavovi Dudíkovi, Lietavská Svinná 77, 013 11 Lietavská Svinná - Babkov,
 • prevádzkovateľ poskytuje osobné orgánu verejnej moci, ktorý spracúva osobné na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná.

 

 1. Spracovanie osobných údajov na účely registrácie zákazníka

 

 1. Účely spracúvania osobných údajov:
 • urýchlenie a uľahčenie prípadného, ale najmä opakovaného nákupu, tak aby dotknutá osoba ako kupujúci nemusela opakovane, pri každom nákupe opätovne vypĺňať registračné údaje.

 

 1. Rozsah spracúvaných osobných údajov:
 • meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov:
 • článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

 

Ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov udelený pri registrácii kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla „Zrušenie registrácie“ alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa, alebo na e-mailovú adresu senkarova@azet.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov:
 • trvá po dobu trvania záujmu dotknutej osoby o registráciu. Ak zrušíte svoju registráciu, vaše osobné údaje v databáze sa vymažú. Avšak, ak ste si objednali alebo kúpili nejaký tovar cez e-shop a pre tento účel ste registrovaný v e-shope, ostávajú vaše údaje v databáze e-shopu po dobu realizácie kúpnej zmluvy a ešte počas trvania záručnej doby, ktorá je 2 roky od prevzatia tovaru.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov:
 • prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje za účelom prevádzkovania webových stránok poskytovateľovi webhostingu spoločnosti Websupport, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava,
 • prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje za účelom servisu a údržby webových stránok poskytovateľovi IT služieb Miroslavovi Dudíkovi, Lietavská Svinná 77, 013 11 Lietavská Svinná – Babkov.

 

 1. Súbory cookies

 

Webové stránky používajú súbory cookies umožňujúce skvalitnenie a prispôsobenie služieb prevádzkovateľa poskytovaných prostredníctvom e-shopu. Používané súbory cookies slúžia na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webových stránok. Prevádzkovateľ nepoužíva žiadne iné kategórie súborov cookies ako tie, ktoré sú nevyhnutné potrebné pre funkčnosť webových stránok, pokiaľ s týmito kategóriami súborov cookies dotknutá osoba nevyjadrí súhlas.

 

Google Analytics

Prevádzkovateľ využíva v súvislosti so súbormi cookies aj službu Google Analytics s aktivovanou funkciou „IP anonymizácia“.

Služba Google Analytics využíva súbory cookies uložené v počítači užívateľa, ktoré umožňujú analýzu využívania webovej stránky. Informácie o využívaní webových stránok generované súbormi cookies (vrátane IP adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde sa aj  aj uchovávajú. Vďaka funkcií anonymizácie IP spoločnosť Google v rámci Európskej únie alebo iných strán dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti IP adresu dotknutej osoby  pred odoslaním na server do Spojených štátov. Úplná IP adresa sa na server Google v USA odošle a skráti až následne len vo výnimočných prípadoch. Spoločnosť Google použije údaje získané v mene prevádzkovateľa prostredníctvom jeho webových stránok, aby vyhodnotila používanie webových stránok, zostavila prehľady o aktivite na webových stránkach a poskytla ďalšie služby súvisiace s webovými stránkami a používaním internetu pre prevádzkovateľa. Spoločnosť Google v žiadnom prípade neprepája IP adresu odoslanú z webového prehliadača dotknutej osoby s inými údajmi, ktoré spoločnosť Google o dotknutých osobách uchováva. Google prenesie získané informácie tretím stranám v relevantných prípadoch, ak to bude nevyhnutné v zmysle zákona a len v takom rozsahu, v akom tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google.

 

Ako dotknutá osoba môžete príslušným nastavením webového prehliadača zabrániť vytváraniu súborov cookies. V takom prípade sa však môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie webovej stránky prevádzkovateľa. Okrem nastavenia webového prehliadača môžete zabrániť generovaniu súborov cookies o jeho používaní webových stránok (vrátane IP adresy) a následnému odovzdaniu spoločnosti Googlu na spracovanie, a to stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a pravidlá spoločnosti Google týkajúce sa ochrany súkromia nájdete tu: https://support.google.com/analytics/answer/7124332?hl=de

https://www.google.de/intl/de/policies/

Spoločnosť Google Inc. je certifikovaná zmysle Dohovoru o ochrane súkromia medzi EÚ a USA, tzv. Privacy Shield. Tento certifikát nájdete tu:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 

Prevádzkovateľ má so spoločnosťou Google uzavretú dohodu o outsourcingovom spracovaní údajov a plne implementuje prísne požiadavky orgánov na ochranu údajov pri používaní služby Google Analytics.

 

Facebook pluginy (tlačidla „Páči sa mi“ a „Zdieľať“)

Webové stránky prevádzkovateľa obsahujú zásuvné moduly pre sociálnu sieť Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Zásuvné moduly Facebook rozpoznáte podľa loga Facebook alebo tlačidla „Like“ na webových stránkach prevádzkovateľa. Prehľad doplnkov Facebooku sa nachádza na stránke https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Pri návšteve webových stránok prevádzkovateľa sa prostredníctvom zásuvného modulu vytvorí priame spojenie medzi webovým prehliadačom dotknutej osoby a službou Facebook. Uvedené prepojenie umožní spoločnosti Facebook prijať informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila webové stránky prevádzkovateľa z určitej IP adresy. Ak dotknutá osoba klikne na Facebook tlačidlo „Páči sa mi“ a je prihlásená do svojho Facebook účtu, obsah webových stránok prevádzkovateľa sa môže prepojiť s profilom dotknutej osoby na Facebooku. Spoločnosť Facebook má tak možnosť priradiť návštevu webových stránok prevádzkovateľa Facebook účtu dotknutej osoby. Dôležité je uvedomiť si, že ako prevádzkovateľ webových stránok nemáme vedomosti o obsahu údajov prenášaných na Facebook ani o tom, ako spoločnosť Facebook používa tieto údaje. Ďalšie informácie spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v pravidlách spoločnosti Facebook na adrese https://de-de.facebook.com/policy.php.

 

Ak si ako dotknutá osoba neprajete, aby spoločnosť Facebook vedela priradiť návštevu webových stránok prevádzkovateľa s vaším Facebook účtom, je potrebné, aby ste boli pri návšteve webových stránok prevádzkovateľa odhlásený.

 

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií

 

Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne osobné údaje do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.

 

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre akýkoľvek  z vyššie uvedených účelov nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.